فهرست ریاضی 1 – فیلم های آموزشی

فهرست

فصل1: مجموعه‌، الگو و دنباله

فصل3: توان های گویا و عبارت های جبری

عبارت‌های جبری (عبارت‌های گویا)

فصل4: معادله‌ها و نامعادله‌ها