بخش درسنامه هندسه تحلیلی 2 ریاضی 2

درسنامه ها

توضیحات

فیلم آموزش فاصلۀ دو نقطۀ افقی (حالت خاص)

فیلم آموزش فاصلۀ دو نقطۀ افقی (حالت کلی)

مثال آموزشی 1

مثال آموزشی 2

مثال آموزشی 3 (ویژه)

فیلم آموزش مختصات نقطۀ وسط پاره خط افقی (حالت خاص)

فیلم آموزش مختصات نقطۀ وسط پاره خط عمودی(حالت خاص و کلی)

مثال آموزشی ویژۀ 1و2

مثال آموزشی 3 (سوپرویژه)