بخش درسنامه فیزیک 2

درسنامه ها

توضیحات

فیلم آموزشیِ آشنایی با بارهای الکتریکی(پارت1)

فیلم آموزشیِ آشنایی با بارهای الکتریکی(پارت2)

فیلم آموزشیِ اصل کوانتیده بودن بار الکتریکی(پارت1)

فیلم آموزشیِ اصل کوانتیده بودن بار الکتریکی(پارت2)

فیلم آموزشیِ روش های باردار کردن اجسام(مالش)

فیلم آموزشیِ روش های باردار کردن اجسام(تماس)

فیلم آموزشیِ روش های باردار کردن اجسام(القاء)

فیلم آموزشیِ الکتروسکوپ(برق نما)