بخش درسنامه شناخت حرکت – نمودارها فیزیک 3

درسنامه ها

توضیحات

نمودار مکان_زمان(پارت1)

نمودار مکان_زمان(پارت2)

نمودار مکان_زمان(پارت3)

نمودار مکان_زمان(پارت4)

سرعت لحظه‌ای

مثال آموزشی

شتاب(پارت1)

ادامۀ شتاب(پارت2)

شتاب متوسط

حرکت کند شونده و تند شونده

نمودار سرعت_زمان، شتاب متوسط

نمودار سرعت_زمان، شتاب لحظه‌ای